Algemene voorwaarden en Privacyverklaring AVG

Algemene voorwaarden en Privacyverklaring AVG

U leest nu de algemene voorwaarden AVG van Manon Möller Fotografie.
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle soorten fotografie van Manon Cosaro-Möller, onder de naam van Manon Möller Fotografie.
Bij het boeken van een shoot gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, indien u niet akkoord ontvang ik dit voor boeking per email van u.

Gegevens
Manon Möller Fotografie
M.a. de Ruyterstraat 1
7556CW Hengelo
0613773553
info@manonmollerfotografie.nl
KVK:76750027
Btw-id:NL003115402B81
Rekeningnr: NL35 KNAB 0259 8903 08

*Bij Manon Moller Fotografie zijn er diverse fotoreportages te reserveren. Onder ieder type fotoshoot staat wat de kosten hiervan zijn en wat u hierbij kunt verwachten.
*Manon Moller Fotografie werkt met vooraf betalingen op rekeningnr. NL35 KNAB 0259 8903 09 t.n.v. Manon Moller Fotografie. Na ontvangst van betaling is de afspraak definitief. Vooraf ontvangt u een offerte met daarbij de AVG en de informatiefolder. Na digitaal akkoord van u, wordt de offerte omgezet in een factuur. Deze ontvangt u op het emailadres dat u heeft door gegeven.
*Zegt u de fotoshoot binnen 24 uur af, wordt dit gezien als onkostenvergoeding voor de fotograaf. Dit om de gereserveerde tijd, ingestoken energie en overige gemaakte kosten te vergoeden. (M.u.v. bruidsfotografie, zie aparte voorwaarden onder kopje ‘bruidsfotografie’.
*Bij ziekte wordt dit voor ‘s ochtends om 08uur doorgegeven, op de geplande datum. De fotoshoot kan dan verplaatst worden, niet meer geannuleerd.
*Manon Moller Fotografie werkt met weekendtoeslagen. Voor de zaterdag wordt er 10% extra berekend en voor de zondag 25%.
*Manon Moller Fotografie werkt met cadeaubonnen. Deze zijn niet inwisselbaar voor geld of fotoproducten, enkel voor een fotoshoot naar keus. De cadeaubonnen zijn 2 jaar vanaf factuurdatum geldig en in te leveren. Cadeaubonnen zijn gemarkeerd met een nummer, deze zijn alleen in te wisselen als de code overeen komt met de administratie van Manon Moller Fotografie. Dit om vervalsing tegen te gaan.
*Mocht u een groot formaat fotoafdruk wensen met de gemaakte foto’s, wordt dit bij boeking aangegeven aan de fotograaf.
*De bestelde foto’s ontvangt u in digitale bestanden, zonder watermerk. Tenzij anders overeengekomen.
Foto’s worden pas verstuurd na ontvangst van de gehele betaling.
*De bestelde foto’s worden ten alle tijden bewerkt afgeleverd. RAW bestanden (onbewerkte) worden niet afgeleverd aan de klant.
*Manon van Manon Moller Fotografie werkt niet mee aan testen voor toegang. Zowel voor de klanten als voor mijzelf niet.

BESTELLINGEN
Op alle nabestellingen zitten levertijden, deze zijn per product verschillend. De fotografe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen van leveringen welke door de leverancier zijn ontstaan.

De fotografe werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien het beeldscherm niet gekalibreerd is.

De fotografe is niet verantwoordelijk voor afwijking in kleuren en helderheid van een product welke door derden is geleverd, tevens is zij niet verantwoordelijk wanneer een fotoproduct afwijkt van de kleur en helderheid zoals weergegeven op een niet gekalibreerd beeldscherm. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding.

De fotografe is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de klant of derden zijn gemaakt anders dan de door de fotografe gebruikte of geadviseerde leveranciers.

Auteursrechten
– De fotograaf mag naar eigen, creatief inzicht de foto’s maken en bewerken.
– De foto’s mogen niet worden bewerkt door een ander buiten Manon Möller Fotografie om.
– De auteursrechten van de foto berusten te allen tijden bij de fotograaf.
– Tijdens de shoot is het niet toegestaan om foto’s te maken van mij en/of het decor, zonder toestemming van Manon Möller Fotografie.
– Het is niet toegestaan om foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder toestemming van de fotograaf.
– Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking (uitsnede, collages, kleuren, contrast ect) dan dat deze zijn aangeleverd door de fotografe.
– De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie van de foto’s op sociale media kanalen of elders op internet.
– Bij inbreuk op deze auteursrechten rekent de fotografe driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
– Bij overlijden zullen de foto’s van de persoon in kwestie online blijven staan, tenzij schriftelijk anders is afgesproken met Manon Moller Fotografie.
– De keuzefotogalerij blijft uiterlijk 14 dagen vanaf de shootdatum online, zodat er een keuze gemaakt kan worden tussen de foto’s. Zodra de keuze is gemaakt zal deze offline gaan. Is deze keuze na 14 dagen niet gemaakt, is dit de verantwoordelijkheid van de klant. Manon Moller Fotografie zal dan een passende selectie voor u maken.

De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden van het bedrijf op internet (zoals blog, portfolio, social media en andere websites) en in drukwerk (zoals visitekaartjes en flyers). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Wanneer u hier niet mee akkoord gaat dient u dit schriftelijk kenbaar te maken tijdens de boeking zodat Manon Möller Fotografie hier rekening mee zal houden.

De klant is verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden door Manon Möller Fotografie een jaar bewaard vanaf het moment dat de foto’s zijn verstuurd, nadien zullen ze worden verwijderd. Er zijn geen kosten te verhalen om Manon Moller Fotografie als de back-up gegevens om wat voor reden niet meer op de back-up staan.

Niet gebruikt materiaal is niet opvraagbaar. Manon Möller Fotografie stuurt de foto’s naar de klant, deze foto’s zullen een jaar bewaard blijven (vanaf factuurdatum) op een externe, harde schijf, de overige zullen worden verwijderd.

AANSPRAKELIJKHEID
De fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de fotografe. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, Of wanneer er voor zover sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.


Algemene voorwaarden van toepassing bij cursussen en workshops.

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops en cursussen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Manon Moller Fotografie tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing als Manon Moller Fotografie die schriftelijk heeft bevestigd.

2. Informatieverstrekking
Manon Moller Fotografie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door of namens opdrachtgever/cursist verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Opdrachtgever vrijwaart Manon Moller Fotografie voor schade van derden als gevolg van door hem aan Manon Moller Fotografie gegeven onjuiste en/of onvolledige informatie.

3. Opleidingen en lesmateriaal
Manon Moller Fotografie spant zich naar beste vermogen in om de met opdrachtgever/cursist overeengekomen opleidings- of trainingsdoelstellingen te realiseren. Manon Moller Fotografie houdt over het verstrekte lesmateriaal alle auteurs- en andere rechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Manon Moller Fotografie mag niets van dit materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Het is niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

4. Inschrijving cursussen en workshops

Het inschrijven voor cursussen en workshops kan slechts geschieden via het emailadres van Manon Moller Fotografie. Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden van Manon Moller Fotografie die op de website staan genoteerd onder het kopje: Algemene voorwaarden van toepassing bij cursussen en workshops. De deelnemer verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het cursusgeld dat na facturering binnen 8 dagen dient te zijn voldaan.

5. Beëindiging en wijziging
Opdrachtgevers/cursisten kunnen opdrachten tot 4 weken voor aanvang van de eerste lesdag of workshop dag schriftelijk of via mail annuleren. Lesgeld is dan niet verschuldigd. Bij annulering na die datum wordt geen cursusgeld gerestitueerd. Wel mag iemand anders als vervanger aan de cursus/ workshop deelnemen. Een alternatief is dat de cursist wordt overgeboekt naar eenzelfde activiteit op een andere datum. Indien punt 6.2 van toepassing is vervalt punt 5. 

6. Annulering door Manon Moller Fotografie

6.1 Manon Moller Fotografie behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname, ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden, de activiteit niet door te laten gaan. Het cursusgeld wordt dan terugbetaald. Indien mogelijk wordt een alternatief aangeboden. 

6.2 Manon Moller Fotografie behoudt zich het recht voor om de workshop aan te passen indien dit door omstandigheden noodzakelijk is. Indien er sprake is van onmacht bijvoorbeeld door natuurrampen of andere calamiteiten waaraan Manon Moller Fotografie niet schuldig is worden de workshops en/of cursussen verplaatst naar een andere datum. Restitutie van het cursusgeld is dan niet mogelijk. Manon Moller Fotografie doet er alles aan om alsnog de gemiste lessen in te halen op een later tijdstip.

7. Aansprakelijkheid

Manon Moller Fotografie is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of deelnemer oploopt tijdens de uitvoering van de opleiding of training. Opdrachtgever vrijwaart Manon Moller Fotografie en de door haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken van derden die met de uitvoering van de opdracht samenhangen. De aansprakelijkheid van Manon Moller Fotografie jegens opdrachtgever/deelnemer is beperkt tot de opdrachtsom respectievelijk het lesgeld.

Indien bij uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van een voertuig dat toebehoort aan de opdrachtgever of deelnemer, zorgt de opdrachtgever /deelnemer voor voldoende verzekering van dat voertuig, daaronder begrepen de motorvoertuigen WA-verzekering.

8. Facturering en betaling

De opdrachtgever/deelnemer is gehouden om facturen van Manon Moller Fotografie binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen. Indien het verschuldigde lesgeld (inclusief kosten voor lesmateriaal) niet tijdig en volledig is voldaan, is deelname niet definitief. Deelname is pas definitief na ontvangst betaling. Indien Manon Moller Fotografie pas na afloop van een opleiding of training factureert, is de betalingstermijn eveneens 8 dagen. Na afloop van die termijn is de opdrachtgever/deelnemer in verzuim zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is. In dat geval is de opdrachtgever/deelnemer een rente van 1 procent per kalendermaand of gedeelte daarvan verschuldigd.

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met de incasso van een niet betaalde factuur zijn voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever/deelnemer een gefixeerd bedrag verschuldigd aan kosten berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien Manon Moller Fotografie hogere kosten heeft, dient opdrachtgever/deelnemer ook die te vergoeden.

10. Toepasselijk recht/geschillen

Alle overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Bij geschillen is uitsluitend de rechter van de plaats van vestiging van Manon Moller Fotografie bevoegd.


Algemene voorwaarden van toepassing bij Bruidsfotografie:
Afzegging
Zowel de klant als opdrachtnemer hebben het recht om een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren na de kennismaking. Eenmaal de aanbetaling betaald, is de opdracht officieel ingeboekt.
Bij een afzegging van de opdracht, dient de klant dit uiterlijk zes maanden voor de trouwdatum per mail te bevestigen.
Bij een te late afmelding wordt de aanbetaling van €250,- ingevorderd.
Mocht het door onvoorziene omstandigheden zijn waar de cliënt niets aan kan doen wordt er in overleg naar een oplossing gekeken.
Bij overlijden van bruid en/of bruidegom, wordt de aanbetaling gestorneerd.

Facturering
Bij boeking ontvangt u de factuur, er dient €250,- te worden overgemaakt alvorens de opdracht officieel wordt ingepland voor jullie. De gehele factuur wordt 18 dagen voor de trouwdatum verstuurd.
Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
Staat het bedrag niet op de bankrekening van Manon Moller Fotografie voor jullie trouwdag, dan probeert Manon Moller Fotografie contact met jullie op te nemen, mocht dit niet lukken dan zijn we genoodzaakt om niet op jullie bruiloft te komen fotograferen.

Opdrachtgever
De fotograaf neemt geen opdrachten aan van derden op jullie bruiloft, zonder toestemming van het bruidspaar. (Bijvoorbeeld mensen die met hun gezin op de foto willen. Dit zullen we eerst aan het bruidspaar vragen, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.)

Familie en vrienden mogen uiteraard mee fotograferen zolang dit geen hinder geeft. Wanneer er door hinder momenten niet kan worden vastgelegd zijn wij niet aansprakelijk voor het missen van foto’s.

Bruidsfotografie wordt in aaneengesloten uren geleverd op één dag.

Videograaf
Wanneer het bruidspaar een videograaf boekt dient er een keuze gemaakt te worden wie er leidend is. Wanneer de videograaf leidend is, kan het zijn dat er minder foto’s worden gemaakt.


Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staan het aantal uren omschreven . Bij de opdracht zijn de foto’s zonder watermerk inbegrepen.
De prijzen genoemd in offertes zijn 48 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

Er zijn meerdere pakketten die verschillen qua uren en aantal foto’s. Het album dat erbij geleverd wordt is een 30x30cm album, tenzij vooraf anders afgesproken. Tegen meerprijs kan het fotoalbum een upgrade krijgen.
Bij elk pakket voor bruidsfotografie kan een los dag-uur a 100,- euro worden bijgeboekt (* voor extra avonduren boven op de pakketten na 21 uur geldt een avondtarief van 150,- euro per uur).

Na de kennismaking ontvangt u de offerte op maat. Na digitaal akkoord hierop, ontvangt u de offerte voor de aanbetaling. 18 dagen voor de trouwdatum ontvangt u de het resterende bedrag van de factuur. Deze dient 4 dagen voor jullie trouwdatum te zijn ontvangen op de bankrekening van Manon Moller Fotografie. De datum voor huwelijksfotografie wordt dus enkel gereserveerd na het getekend terug sturen van de offerte en ontvangst van de aanbetaling van €250,-

Wijzigingen in de offerte

Het aantal uren van het gekozen pakket kan binnen een maand na tekenen worden uitgebreid en voor de prijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen. Het pakket kan niet worden verkleind. Het pakket op vrijdagen kan enkel in overleg worden uitgebreid, mits er op zaterdag geen bruiloft is tegen de op dat moment geldende pakketprijzen. De datum kan eenmalig worden verzet mits de nieuw gekozen datum nog beschikbaar is. Is de datum niet meer beschikbaar dan kan de aanbetaling niet worden geretourneerd.

Toeslagen

Voor bijzondere data zoals feestdagen als kerst en oud en nieuw gelden tarieven met toeslagen.
Tevens voor de zaterdag & zondag zal een toeslag verrekend worden.

Offertes bedrijven

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De prijzen genoemd in offertes zijn tien dagen geldig.

Alle genoemde prijzen in offertes voor bedrijven zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland. Voor bruidsfotografie en voor particulieren zijn de prijzen uiteraard inclusief btw.

Technische problemen
Manon Möller Fotografie heeft twee camera’s met diverse objectieven tot haar beschikking, mocht deze om wat voor reden dan ook uitvallen of het niet meer doen zal zij proberen te zorgen voor vervanging. Lukt dit niet, dan zal de shoot worden verplaatst naar een andere datum.
De fotograaf is niet aansprakelijk bij overmacht bij bijvoorbeeld brand, diefstal of een defecte geheugenkaart.

Annulering vanuit fotograaf
Bij annulering door overmacht (bijvoorbeeld ziekte of een sterfgeval) van de fotograaf wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Er zal dan een nieuwe datum worden gepland, tevens krijgt u als compensatie een korting op de shoot van 10%. (M.u.v. bruiloften, dan zal er een fotograaf stand-by staan).

Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotografe. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotografe.

Mocht de persoon niet mee willen/kunnen werken tijdens de fotoshoot, zal Manon Moller Fotografie alles uit de kast halen. Hierbij verwacht ik enige medewerking. Mocht hierdoor toch een minder goed resultaat behaalt worden, dan is dit het risico van de klant.

Klachten die binnenkomen na de termijn van 5 werkdagen worden niet in behandeling genomen.
De betalingsverplichting blijft, ook wanneer er een klacht is ingediend, gelden.

De fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden.

Klachten van fotoproducten die niet via Manon Moller Fotografie zijn besteld, worden niet in behandeling genomen.

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE OP DE WEBSITE
De fotografe behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotografe aan de klant doorgegeven.

De fotografe behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Ondanks de uiterste zorg die de fotografe aan de correctheid en volledigheid van de website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.

TOEPASSELIJK RECHT
– In alle gevallen, waarin door Manon Moller Fotografie van een bepaling in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van kracht.
– Op alle rechtsverhoudingen tussen de fotografe en de klant is Nederlands recht van toepassing.
© Copyright Manon Moller Fotografie

Privacy en persoonsgegevens
Manon Möller Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummers etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Wanneer u een product wilt afnemen en dit moet worden verzonden, zal Manon Möller Fotografie de adresgegevens door moeten geven voor verzending.
Hier valt dus het taggen/benoemen van modellen niet onder.

Reiskosten
Binnen een straal van 5 km rondom postcode vanaf mijn adres zullen er geen reiskosten in rekening worden gebracht. Na 5 km wordt er 0,39 cent per km gerekend. Vanaf 1 uur reistijd (retour berekend) wordt er €35,- per uur gerekend, gezien ik tijdens de reistijd ook andere fotoshoots had kunnen plannen. De reiskosten worden gerekend vanaf 7558BC.

PRIVACYVERKLARING (AVG)

PRIVACYVERKLARING (AVG)

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van Manon Möller Fotografie. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Manon Möller Fotografie is zich er van bewust dat jij vertrouwen stelt in Manon Moller Fotografie en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Manon Möller fotografie respecteert de privacy van jou als  gebruiker van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina kom je te weten welke gegevens verzameld worden, waarvoor deze gegevens gebruikt worden en hoe hiermee jouw gebruikservaring verbeterd wordt als je mijn website gebruikt. Voor vragen kun je mailen naar info@manonmollerfotografie.nl

Persoonsgegevens die Manon Möller Fotografie verwerkt

Manon Möller Fotografie verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail hebt verstrekt, omdat je gebruik wil maken van mijn diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik (indien van toepassing) verwerk:

 • Foto’s die ik van jou en/of je familie gemaakt hebt
 • Voor- en/of achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres

Deze gegevens gebruikt Manon Möller Fotografie voor het volgende:

 • Het laten zien van foto’s die ik gemaakt heb tijdens een fotoshoot van jou, je kinderen, gezin etc.
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Het vinden van uw feestlocatie
 • Jouw betaling af te kunnen handelen
 • Goederen en/of diensten bij je af te leveren

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Manon Moller Fotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Manon Moller Fotografie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en te monitoren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Manon Moller Fotografie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard

Manon Möller Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en alleen voor de aangegeven doelen. Contactgegevens blijven bewaard totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindig, waarbij een termijn geldt van 7 jaar voor je personalia, adres en contactgegevens (wettelijke verplichting).

Delen van persoonsgegevens met derden

Manon Möller Fotografie deelt jouw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Privacyverklaring: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@manonmollerfotografie.nl